Fiendens nya ansikte

Posted by under Fascism, Recension , , ,

jimmy

Sverigedemokraterna är ett fascistiskt parti. I alla fall enligt den forskningsdefinition Henrik Arnstad tar avstamp ifrån i sitt kapitel i den nyutgivna antologin Sverigedemokraternas svarta bok.

Benämningen – i kontrast till exempelvis ”rasistisk”, ”främlingsfientlig”, ”invandringskritisk”, ”socialkonservativ” och så vidare – är inte obetydlig, eftersom den påverkar utgångspunkten för hur vi diskuterar och dissekerar partiet bortom retoriska knep och nyspråk.
Men vad är då fascism? Enligt den definition Arnstad utgår ifrån är det ”en ideologi vars mytiska kärna är en folklig ultranationalism inriktad på nationens pånyttfödelse”. Fascisterna anser alltså att nationen – som ju egentligen historiskt är ett relativt nytt påfund – har upplevt en storhetstid som gått förlorad.

Idag har den degenererat och hamnat i ett slags sjukdomstillstånd, varpå fascismens uppgift är att ena folket och återupprätta kontinuiteten till de fornstora dagarna. Skillnaden i tid och rum mellan olika typer av fascismer ligger i huvudsak därför i vilka som inkluderas i synen på folket samt på vad, eller snarare vilka, som pekas ut som orsaken till nationens förfall.

I bokens inledande kapitel visar EXPO:s Mikael Ekman hur Sverigedemokraternas rötter återfinns i 1930-talets fascism, och mer specifikt i dess nationalsocialitiska, antisemitiska variant. Partiet, som formellt bildades ur diverse rasistiska och fascistiska grupper i slutet av 1980-talet, har emellertid inte stått opåverkade av efterkrigstidens debatter inom denna ideologiska fåra. Precis som de flesta av Europas fascistiska partier växte man fram efter 1970-talets finanskris, och de nyliberala omdaningar som blev dess följd.

Mest intressant blir därför Lovisa Broströms kapitel ”Kris, klass och Sverigedemokraternas ökade stöd” som i sin materialistiska analys av dagens fascism och dess potentiella väljare knyter an till Arnstads tydliga definition.
Broström sätter fokus på de förändringar av produktionen som skett sedan just 70-talskrisen. Sverigedemokraternas väljare är i synnerhet unga män samt äldre kring pensionsgränsen, bosatta i mindre städer och på landsbygden. Grupper som tidigare framställts som samhällets stöttepelare, men som i och med automatisering och utlokalisering av industrier istället börjat beskrivas som en belastning, ja till och med i termer som ”korkade”, ”obildade” och ”inskränkta”.

Det är emellertid just här, där antologin verkligen skulle kunna erbjuda en samlad berättelse, som något saknas. Läsaren erbjuds en förståelse av den samtida fascismens väljarkår och bas, men dess fiendebild lämnas delvis definitionsmässigt osammanhängande och därför också obegriplig.
Sverigedemokraternas fiendebild präglas inte av hat mot judar eller traditionell arbetarrörelse likt dess sekelgamla förlagor. I stället måste den, precis som rörelsens egna subjekt, förstås som sprungen ur de materiella omständigheter som skapade 1970-talets kris och den produktionsordning vi upplevt därefter. Det är här vi hittar ”kulturmarxisten”, den Sverigedemokratiska nätpöbelns samlande favoritbegrepp.
Det sena 1960-talet och tidiga 1970-talets omfattande uppror riktade sig mot fabrikens löpande band, och hela det samhälle som organiserades efter dess principer. Det var ett uppror mot kvinnans underordnade roll i fabrikssamhällets minsta produktionsenhet; kärnfamiljen.
Det var ett uppror mot monotona arbetsplatser med hög dödlighet och tunga förslitningsskador. Det var ett uppror mot rasistisk segregation i delar av den första världen, och mot kvarlevande koloniala maktordningar i den tredje.

Upproren kortslöt denna ordning, och tvingade under hotet om revolutioner fram en kapitalism som å ena sidan sökte säkra fortsatt ekonomisk expantion, men å andra sidan svara i den mån det var möjligt mot de behov och begär som upproren gav uttryck för.
Följden blev en epok som å ena sidan ökat klyftorna mellan rika och fattiga, men å andra sidan klätt detta faktum i en språkdräkt av ord som mångfald, jämlikhet, ekologisk och social hållbarhet. Genom varufieringen av identiteter, språk och kulturer har nya former av klassresor möjliggjorts för den som bäst kunnat exploatera sin egen genuinitet inom nya teknik- och kommunikationsintensiva branscher. Alla älskar underdogen, som genom entreprenörskap slagit sig fram, och blivit sin egen lyckas smed.

Dagens Sverigedemokrater och andra europeiska fascister skapar, precis som sina föregångare, en konspirativ världsbild kring kostymen som denna produktionsordning iklär sig, men misslyckas att förstå de underliggande materiella förutsättningarna – vilket inte minst är tydligt i frågan om migration och de framträdande rasistiska slagsidor som detta ger de fascistiska partierna.

Sverigedemokraternas svarta bok är trots allt utan tvivel en av de mer tankeväckande av böcker på detta tema som utkommit de senaste åren. Samtidigt lämnar även den ett tydligt begär efter en diskussion som tar avstamp än mer från begreppet ”fascism” i försöken att förstå Sveriges snabbast växande parti.

———————
Recension av ”Sverigedemokraternas svarta bok” (Red: Madelene Axelsson & Kristian Borg) ursprungligen publicerad på kultursidorna i Västerbottens-Kuriren (VK) den 29 augusti 2014.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *